เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่”

พิธีเปิด “ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่”

ภายใต้โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) - Thailand

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 9.30 - 16.00 น.

ณ อาคารหน้าหอศิลป์ สวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

............................................................................................

ความเป็นมา

สำหรับโครงการ ACCCRN ในประเทศไทยในปัจจุบันอยู่ในช่วงการดำเนินงานในระยะที่ 3 ซึ่งการดำเนินงานในระยะที่ 1 ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ทำการคัดเลือกเมืองนำร่องได้แก่ เมืองเชียงราย และหาดใหญ่ เพื่อดำเนินงานในระยะที่ 2 ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพเมืองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ มาตรการ แผนการดำเนินการและข้อเสนอโครงการ ร่วมทั้งโครงการนำร่องที่มีความเหมาะสมกับสภาพของเมืองและภาวะความเสี่ยง เพื่อเตรียมการรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การดำเนินงานในระยะที่ 3 ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมความเข้มแข็งให้กับเมืองเครือข่ายในการสร้างการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว และเพื่อผลักดันให้การรับมือต่อสภาพภูมิอากาศในระดับเมืองไปสู่นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศในระดับประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เมืองเชียงรายและเมืองหาดใหญ่มีการวางแผน การประสานงาน และนำยุทธศาสตร์ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปใช้ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่บทเรียนและเครื่องมือที่สร้างขึ้นจากโครงการ ACCCRN และมุ่งประเด็นหลักไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระดับชาติเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนานโยบายการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติต่อไป และจากการดำเนินโครงการนำร่อง “โครงการเครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา” ที่ผ่านมา ทางเมืองหาดใหญ่ได้ดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองหาดใหญ่” ดังนั้นทางเทศบาลหาดใหญ่ ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จึงได้จัดพิธีเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าว ขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 13 มีนาคม 2555 เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ และรวบรวมข้อมูลรวมถึงจัดนิทรรศการ และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ที่สนใจในกิจกรรมของศูนย์ฯ รู้จักศูนย์ฯ เพิ่มมากขึ้นและใช้ประโยชน์จากการเป็นแหล่งเรียนรู้ ค้นคว้า และสืบค้นข้อมูล ได้มากขึ้น

อีกทั้งทางโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ มีเป้าหมายในอีก 3 ปีข้างหน้าคือ “เมืองหาดใหญ่ต้องมีการบริหารจัดการอุทกภัยของเมืองอย่างยั่งยืนภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” เพื่อให้เมืองหาดใหญ่มีข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยอาศัยฐานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตและมุ่งผลักดันไปสู่การวางผังเมืองรวมของเทศบาล เพื่อให้เกิดการรับมือและปรับตัวอย่างยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งปัจจุบันเมืองหาดใหญ่ อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการย่อย ได้แก่ “โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือ และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่” และยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการรออนุมัติข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ “ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อประกอบการทำผังเมืองรวมหาดใหญ่ ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” และ “โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวในระยะยาวต่อจากการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่” ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานต่อไปสอดคล้องกับเป้าหมาย และโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเป็นคณะทำงาน ดังนั้นทางสถาบันสิงแวดล้อมไทย ร่วมกับคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ จะมีการจัดประชุมขึ้นโดยมีความมุ่งหมายหลักเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทบาทความรับผิดชอบ หน้าที่ รายละเอียดการดำเนินงานของคณะทำงานต่อการดำเนินโครงการในระยะที่ 3 และให้คณะทำงานมีความตระหนักถึงเป้าหมายของเมืองหาดใหญ่ในอีก 3 ปีข้างหน้า รวมถึงให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะวิธีการที่เหมาะสม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ควรเพิ่มเติมเข้ามาเป็นคณะทำงาน อีกทั้งร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิด“ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองหาดใหญ่”อย่างเป็นทางการ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของศูนย์ฯ
 2. นำเสนอแผนงานโครงการ ACCCRN ระยะที่ 3 และเป้าหมายของเมืองหาดใหญ่ในอีก 3 ปีข้างหน้า และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 3. เพื่อให้คณะทำงานรับทราบบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินโครงการต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเมืองหาดใหญ่ในอีก 3 ปีข้างหน้า
 4. ร่วมวางแผนและเตรียมการดำเนินงานโครงการฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. คณะทำงานรับทราบบทบาทและหน่วยงานที่รับผิดชอบการในการดำเนินโครงการที่ชัดเจนเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานสู่การวาง road map ต่อไป
 2. คณะทำงานทุกท่านรับทราบและตระหนักถึงเป้าหมายของเมืองหาดใหญ่ในอีก 3 ปีข้างหน้าอย่างชัดเจน

จำนวนผู้เข้าร่วม

 • ช่วงเช้า ประมาณ > 100 คน
 • ช่วงบ่าย ประมาณ 30 คน

ช่วงเช้า พิธีเปิด“ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองหาดใหญ่”

เนื่องจากพิธีเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาจาก วปอ. มาดูงานในพื้นที่ในช่างเช้าของวันที่ 13 มีนาคม 2555

กำหนดการช่วงเช้า

9.30 น. - 09.45 น. คณะ วปอ. ผู้ว่าราชการจังหวัด เดินทางมาถึงศูนย์ กล่าวต้อนรับ โดย นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

9.45 น. -10.00 น. เปิดศูนย์โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ผู้บริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ตัวแทนมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเลอร์ ธนาคารโลก ผอ.วปอ.

10.00 น. - 10.30 น. ผู้เข้าร่วม ชมนิทรรศการ การดำเนินโครงการ ACCCRN ภายในศูนย์ 10.30 น. - 10.35 น. เดินทางไปหอจดหมายเหตุ 10.35 น. - 11.00 น. ฟังบรรยายสรุป หาดใหญ่โมเดล (รูปแบบเสวนา ดำเนินรายการโดยนายชัยวุฒิ เกิดชื่น) - ลักษณะภูมิประเทศ, ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา, แผน/การจัดการตัวเองของชุมชน โดย นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ และนายชาคริต โภชะเรือง - ระบบการเตือนภัยในระดับจังหวัด/คณะอนุกรรมการประเมินสถานการณ์จังหวัด โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ (ประธานคณะอนุกรรมการประเมินสถานการณ์ฯ จังหวัด) - สรุป/ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการอุทกภัย

โดยนายชาคริต โภชะเรือง

11.00 น. - 11.30 น. ซักถาม/แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 11.30 น. จบงานช่วงเช้า คณะ วปอ. ดำเนินการกิจกรรมต่อไป

กำหนดการช่วงบ่าย

ประชุมคณะทำงาน

13.30 น. - 14.00 น. กล่าวเปิดงานช่วงบ่ายโดย ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์ 14.00 น. - 15.00 น. ตัวแทนสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยกล่าวถึงการดำเนินโครงการในระยะที่ 3 และนำเสนอถึงเป้าหมายของเมืองหาดใหญ่ในอีก 3 ปีข้างหน้าในการเสริมสร้างการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 15.00 น. - 16.00 น. ระดมความคิดเห็น

 1. บทบาทและหน้าที่ของคณะทำงานในระยะที่3
 2. การเสริมสร้างการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของเมืองหาดใหญ่ในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยเชื่อมโยง การใช้ประโยชน์ที่ดิน การบริหารจัดการน้ำท่วม และสภาพภูมิอากาศเข้าด้วยกัน
 3. วิธีการที่เหมาะสม และใครที่เหมาะสมควรจะเข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานเพิ่มเติม

16.00 น. - 16.30 น. กล่าวปิดการประชุมโดย ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

Relate topics

แสดงความคิดเห็น

« 5710
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง