เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การจัดทำแบบจำลองสถานการณ์การพัฒนาเมือง

ระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง

1. Focus Group

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

ศุกร์ 25 เม.ย. 57