เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ACCCRN ระยะที่ 3 (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

ระยะเวลาเป้าหมาย/วิธีการผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข
ตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริงตามแผนปฏิบัติจริง

1. ใส่ข้อมูล www.hatyaicityclimate.org

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พุธ 22 พ.ค. 56 พุธ 22 พ.ค. 56

-

10 คน

ประสบผลสำเร็จ

-

-

2. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ งวดที่ 1 โครงการ Flood Plan

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

ศุกร์ 31 พ.ค. 56

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ งวดที่ 1 โครงการ "เสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว"

 

 

 

 

3. ประชุมนำเสนอ/รายงานความก้าวหน้าโครงการต่อสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

อังคาร 4 มิ.ย. 56 - ศุกร์ 7 มิ.ย. 56

 

 

 

 

 

4. สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clip โครงการ ACCCRN หาดใหญ่

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

จันทร์ 10 มิ.ย. 56 - พฤหัสบดี 13 มิ.ย. 56 จันทร์ 10 มิ.ย. 56

-

-

-

-

-

5. สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/Clip/เก็บข้อมูล - Best Practice Case:ทุ่งสง

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

จันทร์ 1 ก.ค. 56 - พุธ 3 ก.ค. 56

 

 

 

 

 

6. Workshop ความรู้ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือ/ปรับตัว"

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พฤหัสบดี 25 ก.ค. 56 พฤหัสบดี 25 ก.ค. 56

 

 

 

 

 

7. ประชุมผู้รับผิดชอบหลัก วางแผนจัด SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

ศุกร์ 26 ก.ค. 56 ศุกร์ 26 ก.ค. 56

 

 

 

 

 

8. นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

จันทร์ 29 ก.ค. 56 จันทร์ 29 ก.ค. 56

นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน 1 ระบบการจัดการอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ 2 การรับมืออุทกภัยโดยชุมชน จากการดำเนินโครงการ ACCCRN

 

 

 

 

9. Workshop ACCCRN Monitoring&Evaluation

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พุธ 14 ส.ค. 56 - ศุกร์ 16 ส.ค. 56

ประชุมเชิงปฎิบัติการ - การตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่

 

 

 

 

10. ACCCRN Monitoring&Evaluation

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

จันทร์ 19 ส.ค. 56 - พุธ 21 ส.ค. 56 จันทร์ 19 ส.ค. 56

ประเมินผลการดำเนินโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

-

-

-

-

11. เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พฤหัสบดี 5 ก.ย. 56 - ศุกร์ 6 ก.ย. 56 พฤหัสบดี 5 ก.ย. 56

take pictures of a couple of the large man-made canal in Hat Yai,natural canal, and some shots of the inner city.

-

-

-

-

12. มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

จันทร์ 21 ต.ค. 56 - อังคาร 22 ต.ค. 56 จันทร์ 21 ต.ค. 56

ด้วยตัวแทนมูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ได้มีกำหนดการลงพื้นที่เครือข่ายโครงการ ACCCRN ในประเทศต่างๆ โดยมีกำหนดการลงพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ในวันจันทร์-อังคารที่ 21-22 ต.ค. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
  1 ติดตามผลการดำเนินงาน – ภาพรวม, โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนฯ, โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ฯ และ New Intervention (Business Sector Project)     2 สัมภาษณ์/พูดคุย/แลกเปลี่ยน กับภาคธุรกิจ ผู้บริหารเมือง คณะทำงาน ชุมชน เพื่อทราบถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ และบทบาทภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อน หรือมีส่วนร่วม

-

-

-

-

13. กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

อังคาร 26 พ.ย. 56 - พุธ 27 พ.ย. 56 อังคาร 26 พ.ย. 56

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็น ประเด็น “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน” โดยเป็นการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ACCCRN” และโครงการ “เสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: M-BRACE”  ในวันที่ 26-27 พ.ย. 2556 ณ ห้องประชุมเกษตร โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ และตัวแทนจากเมืองเครือข่าย เช่น หาดใหญ่ เชียงราย ขอนแก่น ทุ่งสง อุดรธานี และเมืองพนัสนิคม

    โดยกิจกรรมดังกล่าวโครงการ ACCCRN หาดใหญ่ได้มีตัวแทนคณะทำงานเข้าร่วมดังนี้ 1 นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ – เทศบาลนครหาดใหญ่ 2 นายสมโชติ  พุทธชาติ - สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 3 นายสมภพ  วิสุทธิศิริ – ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4 นายภาณุมาศ  นนทพันธ์ - โปรแกรมเมอร์

-

-

-

-

14. ประชุมวางแผนการจัดทำสกู๊ป ACCCRN หาดใหญ่

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พฤหัสบดี 12 ธ.ค. 56

 

 

 

 

 

15. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

ศุกร์ 20 ธ.ค. 56 ศุกร์ 20 ธ.ค. 56

ด้วยเทศบาลเมืองสะเดาได้ประสานงานผ่านประธานสมพร ในการเรียนเชิญคณะทำงาน ACCCRN หาดใหญ่ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรุู้ร่วมกัน นำเสนอผลการดำเนินโครงการ ACCCRN ที่ผ่านมา และหาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน โดยเบื้องต้นผู้บริหาร ทม.สะเดา ยินดีสนับสนุนกล้อง CCTV และค่าใช้จ่าย เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา และเชื่อมสัญญาณเข้าสู่ web hatyaicityclimate.org ตลอดจนบูรณาการความร่วมมืออื่นๆในภายหลัง

-

-

-

-

16. นำเสนอความก้าวหน้า และผลการดำเนินการโครงการ ACCCRN หาดใหญ่

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พุธ 15 ม.ค. 57 - ศุกร์ 17 ม.ค. 57

 

 

 

 

 

17. ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

จันทร์ 10 ก.พ. 57 จันทร์ 10 ก.พ. 57

-

-

-

-

-

18. กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พุธ 5 มี.ค. 57 - ศุกร์ 7 มี.ค. 57 พุธ 5 มี.ค. 57

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ดำเนินโครงการ “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:ACCCRN” ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) และ “โครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:M-BRACE” ได้รับการสนับสนุนจาก USAID โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเสริมสร้างให้เมืองมีศักยภาพและเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     ทั้งนี้เพื่อให้เมืองเครือข่าย ได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน ทางโครงการ ACCCRN จึงได้กิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองเครือข่าย ในวันที่5 - 7 มีนาคม 2557 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเชียงราย (กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ) ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นเมือง(Urbanization) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) และทรัพยากรน้ำ (Water) โดยทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้เชิญตัวแทนจากเมืองเครือข่าย ได้แก่ เมืองหาดใหญ่ เมืองอุดรธานี เมืองภูเก็ต และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมกิจกรรม     ซึ่งในส่วนของตัวแทนเมืองหาดใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว คือ 1 คุณพฤกษ์  พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

2 คุณสมพร  สิริโปราณานนท์ ประธานคณะทำงาน ACCCRN หาดใหญ่ และประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

3 คุณสันติ  จันทโณ รองประธานคณะทำงาน และรองนายกเทศมนตรีตำบลพะตง

4 คุณดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ เลขานุการคณะทำงาน และผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ทน.หาดใหญ่

5 คุณสมภพ  วิสุทธิศิริ คณะทำงาน และนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

6 คุณสมพร  เหมืองทอง รองเลขานุการคณะทำงาน และนักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่

7 รศ.มุกดา  สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  มทร.ศรีวิชัย

8 ดร.จเร  สุวรรณชาต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

 

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ดำเนินโครงการ “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ACCCRN” ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) และ “โครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: M-BRACE” ได้รับการสนับสนุนจาก USAID โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเสริมสร้างให้เมืองมีศักยภาพและเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ทั้งนี้เพื่อให้เมืองเครือข่าย ได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน ทางโครงการ ACCCRN จึงได้กิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองเครือข่าย ในวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเชียงราย (กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ) ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นเมือง (Urbanization) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) และทรัพยากรน้ำ (Water) โดยทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เชิญตัวแทนจากเมืองเครือข่าย ได้แก่ เมืองหาดใหญ่ เมืองอุดรธานี เมืองภูเก็ต และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในส่วนของตัวแทนเมืองหาดใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว คือ 1 คุณพฤกษ์  พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 2 คุณสมพร  สิริโปราณานนท์ ประธานคณะทำงาน ACCCRN หาดใหญ่ และประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา 3 คุณสันติ  จันทโณ รองประธานคณะทำงาน และรองนายกเทศมนตรีตำบลพะตง 4 คุณดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ เลขานุการคณะทำงาน และผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ทน.หาดใหญ่ 5 คุณสมภพ  วิสุทธิศิริ คณะทำงาน และนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 6 คุณสมพร  เหมืองทอง รองเลขานุการคณะทำงาน และนักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ 7 รศ.มุกดา  สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  มทร.ศรีวิชัย 8 ดร.จเร  สุวรรณชาต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

 

 

19. ประชุมร่วม CDIA ลงพื้นที่ระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พุธ 19 มี.ค. 57 - พฤหัสบดี 20 มี.ค. 57 พุธ 19 มี.ค. 57

 

 

 

 

 

20. ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

ศุกร์ 21 มี.ค. 57 ศุกร์ 21 มี.ค. 57

 

 

 

 

 

21. เปิดตัวโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

เสาร์ 29 มี.ค. 57 เสาร์ 29 มี.ค. 57

 

 

เวทีเปิดตัว "โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว"  (Promoting Hat Yai public-private partnerships, engagement and participation in building long-term resilience to flood and climate change)  ภายใต้โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Change Resilience Network)

 

 

22. SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

อังคาร 22 เม.ย. 57 อังคาร 22 เม.ย. 57

 

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SLD) “เรียนรู้ รับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ภายใต้โครงการ ACCCRN

 

 

23. เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนฯ

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พฤหัสบดี 15 พ.ค. 57 พฤหัสบดี 15 พ.ค. 57

 

 

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้กำหนดจัดกิจกรรม “เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ค. 2557 ณ โรงแรม เอส31 สุขุมวิท กทม. วัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยน/ระดมความเห็นจากภาคส่วนธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การวางแผน/มาตราการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเมืองที่สอดรับกับบริบทของการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ)
    โดยกิจกรรมดังกล่าวคุณสมพร สิริโปราณานนท์ (ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงาน ACCCRN เมืองหาดใหญ๋) ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม และจะนำเสนอประเด็น "จุดประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง กรณีศึกษา การบริหารจัดการน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่" ด้วยครับ

 

 

24. กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พฤหัสบดี 22 พ.ค. 57 - ศุกร์ 23 พ.ค. 57 พฤหัสบดี 22 พ.ค. 57

 

 

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนเมืองอุดรธานี และหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. 57 โดยเป็นการศึกษาดูงาน "โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่” ภายใต้โครงการ ACCCRN และ M-Brace วัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บทเรียน/แบบอย่างตามบริบทของพื้นที่จนเกิดการเรียนรู้การดำเนินโครงการในชุมชน และสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างพื้นที่ และสามารถนำไปปรับใช้ระหว่างพื้นที่

 

 

25. กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พฤหัสบดี 29 พ.ค. 57 พฤหัสบดี 29 พ.ค. 57

 

 

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้กำหนดจัดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองเครือข่าย (City to City Networking and Learning) ครั้งที่ 3 เรื่อง การหาแนวทางในการดำเนินงานของเครือข่ายเมืองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการทำงานและกระบวนการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละเมือง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายเมืองให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การพัฒนาในด้านต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดกับเมืองในอนาคต (แนวทางสร้างความยั่งยืนโครงการ ACCCRN และ M-Brace) โดย กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยพื้นที่หาดใหญ่ได้มีตัวแทนเข้าร่วมการประชุม ดังนี้
1 คุณพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ , คณะอำนวยการโครงการ
2 คุณดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทสบาลนครหาดใหญ่
3 คุณสมโชติ  พุทธชาติ ผอ.ส่วนวิชาการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 4 คุณภาณุมาศ  นนทพันธ์ Programmer/Webmaster
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

 

26. กิจกรรมแลกเปลี่ยน/เรียนรู้ระหว่างเมืองเครือข่าย (City Exchange)

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พุธ 11 มิ.ย. 57 - เสาร์ 14 มิ.ย. 57 พุธ 11 มิ.ย. 57

 

 

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้กำหนดจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองเครือข่าย (City exchange) ประด็น

“ACCCRN กับการรับมืออุทกภัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมืองหาดใหญ่” ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน พ.ศ. 2557  โดยได้เชิญคณะทำงานจากเมืองเครือข่ายโครงการ ACCCRN และ โครงการ M-Brace จากพื้นที่เมืองเชียงราย เมืองอุดรธานี เมืองภูเก็ต เมืองทุ่งสง สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานวิชาการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำแบบอย่างความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ ตลอดจนเรียนรู้บทเรียนตามบริบทของพื้นที่ไปปรับใช้ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ต่อไป

 

 

27. Workshop LG-SAT (UNISDR)

กิจกรรมหลัก : ไม่ระบุ

พฤหัสบดี 24 ก.ค. 57 พฤหัสบดี 24 ก.ค. 57

 

 

ด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LG-SAT UNISDR)” เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในหน่วยงานเทศบาล และคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ และสามารถทำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้อง วิเคราะห์จุดด้อยและความท้าทายในเรื่องของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับวางแผนในเชิงนโยบายต่อไป           โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องน่านเจ้า โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการดังไฟล์แนบ