เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

บันทึกรายงานกิจกรรมของพื้นที่

วันที่ - เวลากิจกรรม - รายละเอียด
24 กรกฎาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 25 กรกฎาคม 2557 11:26:31
Project owner

ชื่อกิจกรรม : Workshop LG-SAT (UNISDR)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้วย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้แบบประเมินความพร้อมด้วยตนเองสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LG-SAT UNISDR)” เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในหน่วยงานเทศบาล และคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ และสามารถทำให้ภาคส่วนเกี่ยวข้อง วิเคราะห์จุดด้อยและความท้าทายในเรื่องของการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ สำหรับวางแผนในเชิงนโยบายต่อไป           โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องน่านเจ้า โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดการดังไฟล์แนบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
11 มิถุนายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 17 มิถุนายน 2557 10:53:55
Project owner

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมแลกเปลี่ยน/เรียนรู้ระหว่างเมืองเครือข่าย (City Exchange)

 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้กำหนดจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองเครือข่าย (City exchange) ประด็น

“ACCCRN กับการรับมืออุทกภัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เมืองหาดใหญ่” ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน พ.ศ. 2557  โดยได้เชิญคณะทำงานจากเมืองเครือข่ายโครงการ ACCCRN และ โครงการ M-Brace จากพื้นที่เมืองเชียงราย เมืองอุดรธานี เมืองภูเก็ต เมืองทุ่งสง สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานวิชาการ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม วัตถุประสงค์หลักเพื่อนำแบบอย่างความสำเร็จจากการดำเนินโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ ตลอดจนเรียนรู้บทเรียนตามบริบทของพื้นที่ไปปรับใช้ และสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ต่อไป

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
29 พ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 1 มิถุนายน 2557 11:19:09
Project owner

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏

 • photo กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
  กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
 • photo กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
  กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
 • photo กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
  กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
 • photo กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
  กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
 • photo กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
  กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
 • photo กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
  กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
 • photo กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
  กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
 • photo กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
  กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
 • photo กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
  กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้กำหนดจัดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองเครือข่าย (City to City Networking and Learning) ครั้งที่ 3 เรื่อง การหาแนวทางในการดำเนินงานของเครือข่ายเมืองเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในการทำงานและกระบวนการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละเมือง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายเมืองให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การพัฒนาในด้านต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจเกิดกับเมืองในอนาคต (แนวทางสร้างความยั่งยืนโครงการ ACCCRN และ M-Brace) โดย กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยพื้นที่หาดใหญ่ได้มีตัวแทนเข้าร่วมการประชุม ดังนี้
1 คุณพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ , คณะอำนวยการโครงการ
2 คุณดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล เทสบาลนครหาดใหญ่
3 คุณสมโชติ  พุทธชาติ ผอ.ส่วนวิชาการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 4 คุณภาณุมาศ  นนทพันธ์ Programmer/Webmaster
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
22 พ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 30 พ.ค. 2557 14:56:04
Project owner

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)

 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace)
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนเมืองอุดรธานี และหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 22-23 พ.ค. 57 โดยเป็นการศึกษาดูงาน "โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่” ภายใต้โครงการ ACCCRN และ M-Brace วัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บทเรียน/แบบอย่างตามบริบทของพื้นที่จนเกิดการเรียนรู้การดำเนินโครงการในชุมชน และสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างพื้นที่ และสามารถนำไปปรับใช้ระหว่างพื้นที่

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
15 พ.ค. 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 15 พ.ค. 2557 11:55:09
Project owner

ชื่อกิจกรรม : เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนฯ

 • photo เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนฯ
  เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนฯ
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้กำหนดจัดกิจกรรม “เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พ.ค. 2557 ณ โรงแรม เอส31 สุขุมวิท กทม. วัตถุประสงค์เพื่อ แลกเปลี่ยน/ระดมความเห็นจากภาคส่วนธุรกิจ เพื่อนำไปสู่การวางแผน/มาตราการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเมืองที่สอดรับกับบริบทของการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (รายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ)
    โดยกิจกรรมดังกล่าวคุณสมพร สิริโปราณานนท์ (ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา และประธานคณะทำงาน ACCCRN เมืองหาดใหญ๋) ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม และจะนำเสนอประเด็น "จุดประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเมือง กรณีศึกษา การบริหารจัดการน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่" ด้วยครับ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
22 เมษายน 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 24 เมษายน 2557 10:26:36
Project owner

ชื่อกิจกรรม : SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

 • photo SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
  SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 • photo SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
  SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 • photo SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
  SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 • photo SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
  SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 • photo SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
  SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 • photo SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
  SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 • photo SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
  SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 • photo SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
  SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 • photo SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
  SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (SLD) “เรียนรู้ รับมือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ภายใต้โครงการ ACCCRN

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
29 มีนาคม 2557 เวลา 13:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 24 เมษายน 2557 10:14:03
Project owner

ชื่อกิจกรรม : เปิดตัวโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว

 • photo เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
  เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
 • photo เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
  เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
 • photo เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
  เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
 • photo เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
  เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
 • photo เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
  เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
 • photo เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
  เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
 • photo เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
  เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
 • photo เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
  เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
 • photo เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
  เปิดตัวโครงการโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เวทีเปิดตัว "โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว"  (Promoting Hat Yai public-private partnerships, engagement and participation in building long-term resilience to flood and climate change)  ภายใต้โครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Asian Cities Climate Change Resilience Network)

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
21 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 24 มีนาคม 2557 09:16:27
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า

 • photo ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
  ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
 • photo ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
  ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
 • photo ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
  ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
 • photo ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
  ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
 • photo ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
  ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
 • photo ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
  ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
 • photo ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
  ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
 • photo ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
  ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
 • photo ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
  ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
19 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 24 มีนาคม 2557 09:13:18
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมร่วม CDIA ลงพื้นที่ระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่

 • photo ประชุมร่วม CDIA ลงพื้นที่ระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่
  ประชุมร่วม CDIA ลงพื้นที่ระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่
 • photo ประชุมร่วม CDIA ลงพื้นที่ระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่
  ประชุมร่วม CDIA ลงพื้นที่ระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่
 • photo ประชุมร่วม CDIA ลงพื้นที่ระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่
  ประชุมร่วม CDIA ลงพื้นที่ระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่
 • photo ประชุมร่วม CDIA ลงพื้นที่ระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่
  ประชุมร่วม CDIA ลงพื้นที่ระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่
 • photo ประชุมร่วม CDIA ลงพื้นที่ระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่
  ประชุมร่วม CDIA ลงพื้นที่ระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
5 มีนาคม 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 13 มีนาคม 2557 11:40:02
Project owner

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏

 • photo
 • photo กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
  กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
 • photo กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
  กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
 • photo กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
  กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
 • photo กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
  กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
 • photo กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
  กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
 • photo กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
  กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
 • photo กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
  กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
 • photo กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
  กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
 • photo กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
  กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ดำเนินโครงการ “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ACCCRN” ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) และ “โครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: M-BRACE” ได้รับการสนับสนุนจาก USAID โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเสริมสร้างให้เมืองมีศักยภาพและเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ทั้งนี้เพื่อให้เมืองเครือข่าย ได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน ทางโครงการ ACCCRN จึงได้กิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองเครือข่าย ในวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2557 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเชียงราย (กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ) ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นเมือง (Urbanization) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) และทรัพยากรน้ำ (Water) โดยทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เชิญตัวแทนจากเมืองเครือข่าย ได้แก่ เมืองหาดใหญ่ เมืองอุดรธานี เมืองภูเก็ต และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในส่วนของตัวแทนเมืองหาดใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว คือ 1 คุณพฤกษ์  พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 2 คุณสมพร  สิริโปราณานนท์ ประธานคณะทำงาน ACCCRN หาดใหญ่ และประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา 3 คุณสันติ  จันทโณ รองประธานคณะทำงาน และรองนายกเทศมนตรีตำบลพะตง 4 คุณดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ เลขานุการคณะทำงาน และผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ทน.หาดใหญ่ 5 คุณสมภพ  วิสุทธิศิริ คณะทำงาน และนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 6 คุณสมพร  เหมืองทอง รองเลขานุการคณะทำงาน และนักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ 7 รศ.มุกดา  สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  มทร.ศรีวิชัย 8 ดร.จเร  สุวรรณชาต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ดำเนินโครงการ “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:ACCCRN” ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) และ “โครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:M-BRACE” ได้รับการสนับสนุนจาก USAID โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเสริมสร้างให้เมืองมีศักยภาพและเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     ทั้งนี้เพื่อให้เมืองเครือข่าย ได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน ทางโครงการ ACCCRN จึงได้กิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองเครือข่าย ในวันที่5 - 7 มีนาคม 2557 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเชียงราย (กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ) ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นเมือง(Urbanization) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) และทรัพยากรน้ำ (Water) โดยทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้เชิญตัวแทนจากเมืองเครือข่าย ได้แก่ เมืองหาดใหญ่ เมืองอุดรธานี เมืองภูเก็ต และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมกิจกรรม     ซึ่งในส่วนของตัวแทนเมืองหาดใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว คือ 1 คุณพฤกษ์  พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

2 คุณสมพร  สิริโปราณานนท์ ประธานคณะทำงาน ACCCRN หาดใหญ่ และประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

3 คุณสันติ  จันทโณ รองประธานคณะทำงาน และรองนายกเทศมนตรีตำบลพะตง

4 คุณดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ เลขานุการคณะทำงาน และผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ทน.หาดใหญ่

5 คุณสมภพ  วิสุทธิศิริ คณะทำงาน และนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

6 คุณสมพร  เหมืองทอง รองเลขานุการคณะทำงาน และนักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่

7 รศ.มุกดา  สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  มทร.ศรีวิชัย

8 ดร.จเร  สุวรรณชาต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2557 13:31:51
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention

 • photo ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
  ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
 • photo ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
  ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
 • photo ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
  ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
 • photo ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
  ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
 • photo ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
  ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
 • photo ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
  ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
 • photo ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
  ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
 • photo ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
  ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
 • photo ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
  ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

-

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
20 ธันวาคม 2556 เวลา 10:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 23 ธันวาคม 2556 12:47:33
Project owner

ชื่อกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา

 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา
 • photo แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา
คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ด้วยเทศบาลเมืองสะเดาได้ประสานงานผ่านประธานสมพร ในการเรียนเชิญคณะทำงาน ACCCRN หาดใหญ่ เพื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรุู้ร่วมกัน นำเสนอผลการดำเนินโครงการ ACCCRN ที่ผ่านมา และหาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน โดยเบื้องต้นผู้บริหาร ทม.สะเดา ยินดีสนับสนุนกล้อง CCTV และค่าใช้จ่าย เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต้นน้ำของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา และเชื่อมสัญญาณเข้าสู่ web hatyaicityclimate.org ตลอดจนบูรณาการความร่วมมืออื่นๆในภายหลัง

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
-
26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2556 12:30:08
Project owner

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน

 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน
 • photo กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็น ประเด็น “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน” โดยเป็นการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ACCCRN” และโครงการ “เสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: M-BRACE”  ในวันที่ 26-27 พ.ย. 2556 ณ ห้องประชุมเกษตร โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ และตัวแทนจากเมืองเครือข่าย เช่น หาดใหญ่ เชียงราย ขอนแก่น ทุ่งสง อุดรธานี และเมืองพนัสนิคม

    โดยกิจกรรมดังกล่าวโครงการ ACCCRN หาดใหญ่ได้มีตัวแทนคณะทำงานเข้าร่วมดังนี้ 1 นายดิเรกฤทธิ์  ทวะกาญจน์ – เทศบาลนครหาดใหญ่ 2 นายสมโชติ  พุทธชาติ - สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 3 นายสมภพ  วิสุทธิศิริ – ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4 นายภาณุมาศ  นนทพันธ์ - โปรแกรมเมอร์

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
-
21 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 25 ตุลาคม 2556 12:09:43
Project owner

ชื่อกิจกรรม : มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่

 • photo มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
  มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
  มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
  มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
  มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
  มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
  มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
  มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
  มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
  มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ด้วยตัวแทนมูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ได้มีกำหนดการลงพื้นที่เครือข่ายโครงการ ACCCRN ในประเทศต่างๆ โดยมีกำหนดการลงพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ในวันจันทร์-อังคารที่ 21-22 ต.ค. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
  1 ติดตามผลการดำเนินงาน – ภาพรวม, โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนฯ, โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ฯ และ New Intervention (Business Sector Project)     2 สัมภาษณ์/พูดคุย/แลกเปลี่ยน กับภาคธุรกิจ ผู้บริหารเมือง คณะทำงาน ชุมชน เพื่อทราบถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ และบทบาทภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อน หรือมีส่วนร่วม

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
-
5 กันยายน 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 11 กันยายน 2556 14:28:39
Project owner

ชื่อกิจกรรม : เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่

 • photo เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่
  เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่
 • photo เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่
  เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่
 • photo เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่
  เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่
 • photo เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่
  เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่
 • photo เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่
  เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่
 • photo เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่
  เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

take pictures of a couple of the large man-made canal in Hat Yai,natural canal, and some shots of the inner city.

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
-
19 สิงหาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 27 สิงหาคม 2556 14:41:39
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ACCCRN Monitoring&Evaluation

 • photo ACCCRN Monitoring&Evaluation
  ACCCRN Monitoring&Evaluation
 • photo ACCCRN Monitoring&Evaluation
  ACCCRN Monitoring&Evaluation
 • photo ACCCRN Monitoring&Evaluation
  ACCCRN Monitoring&Evaluation
 • photo ACCCRN Monitoring&Evaluation
  ACCCRN Monitoring&Evaluation
 • photo ACCCRN Monitoring&Evaluation
  ACCCRN Monitoring&Evaluation
 • photo ACCCRN Monitoring&Evaluation
  ACCCRN Monitoring&Evaluation
 • photo ACCCRN Monitoring&Evaluation
  ACCCRN Monitoring&Evaluation
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประเมินผลการดำเนินโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
-
29 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 29 กรกฎาคม 2556 15:36:41
Project owner
แก้ไขโดย Nuk DPM-Thepha เมื่อ 29 กรกฎาคม 2556 23:51:22 น.

ชื่อกิจกรรม : นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน

 • photo นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
  นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
 • photo นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
  นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
 • photo นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
  นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
 • photo นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
  นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
 • photo นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
  นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
 • photo นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
  นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
 • photo นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
  นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
 • photo นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
  นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
 • photo นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
  นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
 • photo นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
  นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
 • photo นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
  นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน 1 ระบบการจัดการอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ 2 การรับมืออุทกภัยโดยชุมชน จากการดำเนินโครงการ ACCCRN

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 26 กรกฎาคม 2556 19:19:07
Project owner

ชื่อกิจกรรม : ประชุมผู้รับผิดชอบหลัก วางแผนจัด SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ

 • photo ประชุมผู้รับผิดชอบหลัก วางแผนจัด SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
  ประชุมผู้รับผิดชอบหลัก วางแผนจัด SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 • photo ประชุมผู้รับผิดชอบหลัก วางแผนจัด SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
  ประชุมผู้รับผิดชอบหลัก วางแผนจัด SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 • photo ประชุมผู้รับผิดชอบหลัก วางแผนจัด SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
  ประชุมผู้รับผิดชอบหลัก วางแผนจัด SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 • photo ประชุมผู้รับผิดชอบหลัก วางแผนจัด SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
  ประชุมผู้รับผิดชอบหลัก วางแผนจัด SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
 • photo ประชุมผู้รับผิดชอบหลัก วางแผนจัด SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
  ประชุมผู้รับผิดชอบหลัก วางแผนจัด SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
25 กรกฎาคม 2556 เวลา 13:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 25 กรกฎาคม 2556 22:01:52
Project owner

ชื่อกิจกรรม : Workshop ความรู้ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือ/ปรับตัว"

 • photo Workshop ความรู้
  Workshop ความรู้ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือ/ปรับตัว"
 • photo Workshop ความรู้
  Workshop ความรู้ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือ/ปรับตัว"
 • photo Workshop ความรู้
  Workshop ความรู้ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือ/ปรับตัว"
 • photo Workshop ความรู้
  Workshop ความรู้ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือ/ปรับตัว"
 • photo Workshop ความรู้
  Workshop ความรู้ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือ/ปรับตัว"
 • photo Workshop ความรู้
  Workshop ความรู้ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือ/ปรับตัว"
 • photo Workshop ความรู้
  Workshop ความรู้ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือ/ปรับตัว"
 • photo Workshop ความรู้
  Workshop ความรู้ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือ/ปรับตัว"
 • photo Workshop ความรู้
  Workshop ความรู้ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือ/ปรับตัว"
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

 

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

 

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

 

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
10 มิถุนายน 2556 เวลา 00:00 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยNuk DPM-ThephaNuk DPM-Thephaเมื่อ 15 มิถุนายน 2556 11:46:05
Project owner
แก้ไขโดย Nuk DPM-Thepha เมื่อ 27 กรกฎาคม 2556 11:19:58 น.

ชื่อกิจกรรม : สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clip โครงการ ACCCRN หาดใหญ่

 • photo
 • photo สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clipt โครงการ ACCCRN หาดใหญ่
  สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clipt โครงการ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clipt โครงการ ACCCRN หาดใหญ่
  สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clipt โครงการ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clipt โครงการ ACCCRN หาดใหญ่
  สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clipt โครงการ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clipt โครงการ ACCCRN หาดใหญ่
  สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clipt โครงการ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clipt โครงการ ACCCRN หาดใหญ่
  สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clipt โครงการ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clipt โครงการ ACCCRN หาดใหญ่
  สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clipt โครงการ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo
 • photo สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clipt โครงการ ACCCRN หาดใหญ่
  สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clipt โครงการ ACCCRN หาดใหญ่
 • photo
 • photo
คุณภาพกิจกรรม : (0)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

-

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

-

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI
-
22 พ.ค. 2556 เวลา 10:30 น.
รายงานจากพื้นที่
โพสท์โดยnapatsakorn_hdynapatsakorn_hdyเมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:28:03
Project owner
แก้ไขโดย napatsakorn_hdy เมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:33:23 น.

ชื่อกิจกรรม : ใส่ข้อมูล www.hatyaicityclimate.org

คุณภาพกิจกรรม : บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)
วัตถุประสงค์

-

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประสบผลสำเร็จ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

-

กิจกรรมที่ปฎิบัติจริง

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10 คน

ผลลัพท์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ TEI

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ TEI