เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่วมโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Flood Model)

แผนที่ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่