เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่
ภายใต้โครงการ โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2556 - 30 พฤศจิกายน 2557
งบประมาณ 1,167,770.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายพฤกษ์ พัฒโน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0388484110723,100.50553679466

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
5 มิ.ย. 56 GIS JHCIS 0 0.00 -
26 ก.ค. 56 นักเรียนในเขต ทน.หาดใหญ่ ศึกษาดูงานเรื่องโลกร้อน 0 0.00 0.00
30 ก.ค. 56 เวทีเพิ่มศักยภาพครูและนักเรียนแกนนำ เครือข่ายโรงเรียนรักษ์ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา ปี ๒๕๕๖ 0 0.00 -
24 ต.ค. 56 บันทึกเทป "การประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดย Hatyai Cable 93 0 0.00 0.00
28 - 30 ธ.ค. 56 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเอกสารหลักสูตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติฯ 0 0.00 -
10 ต.ค. 57 สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรท้องถิ่น 40 0.00 -
รวม 40 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. google map กลุ่มเปราะบาง
  2. หลักสูตรเรียนรู้ด้านการรับมืออุทกภัยในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
  3. การประชาสัมพันธ์โครงการ ACCCRN
  4. องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการรับมืออุทกภัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 12:12 น.