เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่

นักเรียนในเขต ทน.หาดใหญ่ ศึกษาดูงานเรื่องโลกร้อน

นักเรียนในเขต ทน.หาดใหญ่ ศึกษาดูงานเรื่องโลกร้อน

26 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
savikasavika
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม