เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่

บันทึกเทป "การประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดย Hatyai Cable 93

บันทึกเทป "การประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดย Hatyai Cable 93

24 ตุลาคม 2556 เวลา 09:00 น.
savikasavika
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo บันทึกเทป บันทึกเทป "การประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดย Hatyai Cable 93
  • photo บันทึกเทป บันทึกเทป "การประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดย Hatyai Cable 93
  • photo บันทึกเทป บันทึกเทป "การประเมินสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเอง" โดย Hatyai Cable 93
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00