เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ACCCRN ระยะที่ 3 (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

ใส่ข้อมูล www.hatyaicityclimate.org

ใส่ข้อมูล www.hatyaicityclimate.org

22 พ.ค. 2556 เวลา 10:30 น.
napatsakorn_hdynapatsakorn_hdy
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

10 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-