เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : GIS JHCIS

สถานที่ : สสจ.สงขลา

วันที่ : 5 มิถุนายน 2556 - 5 มิถุนายน 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : GIS JHCIS ประสานความร่วมมือ และเชื่อมต่อการส่งผ่านข้อมูล

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย สมพร เหมืองทอง เมื่อ 12 มิ.ย. 2556 10:37 น.