เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ประชุมนำเสนอ/รายงานความก้าวหน้าโครงการต่อสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

สถานที่ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ : 4 มิถุนายน 2556 - 7 มิถุนายน 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย Nuk DPM-Thepha เมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:15 น.