เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ งวดที่ 1 โครงการ Flood Plan

สถานที่ :

วันที่ : 31 พ.ค. 2556 - 31 พ.ค. 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ งวดที่ 1 โครงการ "เสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว"

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย Nuk DPM-Thepha เมื่อ 23 พ.ค. 2556 14:51 น.