เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : Workshop ACCCRN Monitoring&Evaluation

สถานที่ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ : 14 สิงหาคม 2556 - 16 สิงหาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ประชุมเชิงปฎิบัติการ - การตรวจสอบและการประเมินผลโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย Nuk DPM-Thepha เมื่อ 3 ส.ค. 2556 00:37 น.