เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่

สถานที่ :

วันที่ : 21 ตุลาคม 2556 - 22 ตุลาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ด้วยตัวแทนมูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ได้มีกำหนดการลงพื้นที่เครือข่ายโครงการ ACCCRN ในประเทศต่างๆ โดยมีกำหนดการลงพื้นที่เมืองหาดใหญ่ ในวันจันทร์-อังคารที่ 21-22 ต.ค. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1 ติดตามผลการดำเนินงาน – ภาพรวม, โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนฯ, โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ฯ และ New Intervention (Business Sector Project) 2 สัมภาษณ์/พูดคุย/แลกเปลี่ยน กับภาคธุรกิจ ผู้บริหารเมือง คณะทำงาน ชุมชน เพื่อทราบถึง ผลประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินโครงการ และบทบาทภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อน หรือมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย Nuk DPM-Thepha เมื่อ 21 ต.ค. 2556 10:43 น.