เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน

สถานที่ : โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ

วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2556 - 27 พฤศจิกายน 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 4

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็น ประเด็น “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน” โดยเป็นการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ACCCRN” และโครงการ “เสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: M-BRACE” ในวันที่ 26-27 พ.ย. 2556 ณ ห้องประชุมเกษตร โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ และตัวแทนจากเมืองเครือข่าย เช่น หาดใหญ่ เชียงราย ขอนแก่น ทุ่งสง อุดรธานี และเมืองพนัสนิคม โดยกิจกรรมดังกล่าวโครงการ ACCCRN หาดใหญ่ได้มีตัวแทนคณะทำงานเข้าร่วมดังนี้ 1 นายดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ – เทศบาลนครหาดใหญ่ 2 นายสมโชติ พุทธชาติ - สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 3 นายสมภพ วิสุทธิศิริ – ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 4 นายภาณุมาศ นนทพันธ์ - โปรแกรมเมอร์

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  สร้างกิจกรรมโดย Nuk DPM-Thepha เมื่อ 22 พ.ย. 2556 10:03 น.