เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : นำเสนอความก้าวหน้า และผลการดำเนินการโครงการ ACCCRN หาดใหญ่

สถานที่ : สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ : 15 มกราคม 2557 - 17 มกราคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย Nuk DPM-Thepha เมื่อ 13 ม.ค. 2557 14:33 น.