เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

รายชื่อโครงการ ปี 2556 (จำนวน 9 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2556
Little Bear ACCCRN ระยะที่ 3 (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
27 21 25 ก.ค. 57 11:26 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2556
Little Bear การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่การจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
36 24 27 มี.ค. 57 16:28 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2556
Little Bear การจัดทำแบบจำลองสถานการณ์การพัฒนาเมืองโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
1 - กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2556
Little Bear การเตรียมรับมืออุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน1. ชุมชนบ้านปลักธง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา2. ชุมชนย่านยาวออก ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3. ชุมชนตลาด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 4. เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลาโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
21 4 1 เม.ย. 57 16:42 กำลังดำเนินโครงการ
5 ???
(โครงการ)ปี 2556
Little Bear โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง (ระยะที่ 1)อ.หาดใหญ่ และ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา / LDI,สสส.
27 1 22 พ.ค. 56 11:32 กำลังดำเนินโครงการ
6 ???
(โครงการ)ปี 2556
Little Bear ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
6 2 24 ต.ค. 56 11:11 กำลังดำเนินโครงการ
7 ???
(โครงการ)ปี 2556
Little Bear การพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่วมโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Flood Model)ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
5 2 22 พ.ค. 56 11:49 กำลังดำเนินโครงการ
8 ???
(โครงการ)ปี 2556
Little Bear การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว (งานบริหารจัดการ)ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
27 9 30 ก.ค. 58 13:18 กำลังดำเนินโครงการ
9 ???
(โครงการ)ปี 2556
Little Bear โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนเพื่อการรับมือและปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่เครือข่ายพื้นที่ชุมชนหาดใหญ่ใน และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคูเต่าโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
109 33 21 พ.ย. 56 13:12 กำลังดำเนินโครงการ

รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ