เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง (ระยะที่ 1)

แผนที่ อ.หาดใหญ่ และ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา / LDI,สสส.