เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเตรียมรับมืออุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
ภายใต้โครงการ โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 2557
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิชยา แก้วขาว
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 1. ชุมชนบ้านปลักธง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา2. ชุมชนย่านยาวออก ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3. ชุมชนตลาด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 4. เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0381376581312,100.50521560056

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

ชุมชนมีทักษะการรับรู้ข้อมูล การพยากรณ์ การเตือนภัยด้วยตัวเองและมีทักษะในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. การเตรียมพื้นที่
  2. การพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูล
  3. จัดทำแผนที่รับมืออุทกภัยชุมชน
  4. จัดทำคู่มือการจัดการอุทกภัยชุมชน
  5. เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนและระหว่างชุมชน
  6. การประสานเชื่อมโยง หน่วยงาน อปท.และศูนย์การเรียนรู้
  7. สนับสนุนการจัดการภัยพิบัติระดับชุมชน
  8. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 12:00 น.