เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่การจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่การจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่
ภายใต้โครงการ โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557
งบประมาณ 500,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0245719178464,100.46775054652

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายฯ เข้าสู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูล
  2. จัดเวทีนำเสนอบทเรียนและรับฟังแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและผังเมือง
  3. จัดเวทีนำเสนอร่างข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น
  5. จัดทำร่างข้อเสนอและการเสนอเพื่อบรรจุเป็นยุทธศาสตร์และแผนงานต่อ อปท. ในลุ่มน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2556 12:04 น.