เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 02:56 น.

 • 02:46 น.

 • 02:41 น.

 • 02:36 น.

 • 02:31 น.

 • 02:51 น.

 • 02:01 น.

 • 02:11 น.

 • 02:26 น.

 • 02:16 น.

 • 02:21 น.

 • 02:06 น.

 • 01:56 น.

 • 01:51 น.

 • 01:46 น.

 • 01:36 น.

 • 01:41 น.

 • 01:31 น.

 • 01:21 น.

 • 01:26 น.

 • 01:06 น.

 • 01:11 น.

 • 01:16 น.

 • 01:01 น.

 • 00:36 น.

 • 00:51 น.

 • 00:41 น.

 • 00:56 น.

 • 00:46 น.

 • 00:31 น.

หมายเหตุ - การเตือนภัยหาดใหญ่ให้อยู่ในสถานะเฝ้าระวัง เมื่อระดับน้ำที่สถานี X.90 บ้านบางศาลา สูง 8.00 ม.รทก.

ระดับตลิ่ง

ข้อมูลประกอบ

 • น้ำท่วมหาดใหญ่เมื่อ พ.ย. 2553 ระดับน้ำที่บางศาลาสูง 11 ม.รทก.

 • ตลิ่งซ้าย +8.09 ม.รทก. ตลิ่งขวา +7.18 ม.รทก.
 • http://122.154.18.61/node-data-channel.aspx?id=10307

หมายเหตุ : ภาพแสดงระดับน้ำได้ข้อมูลจาก ระดับน้ำที่บางศาลา (X.90) | สถานีโทรมาตร STN06: บ้านบางศาลา (X.90) คลองอู่ตะเภา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ของกรมชลประทาน

ระดับเริ่มต้นของเกจล่าง +8.00 ม.รทก. เกจบน +9.4 ม.รทก.
ผังน้ำลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา