เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

E-Book

E-Book

27 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

Booklet โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่

โดย Nuk DPM-Thepha on October,06 2015 09.02

Booklet โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นการสรุป/รวบรวมข้อมูลต่างจากโครงการ (ผล ภาพ กิจกรรม และที่สำคัญ คือ ความเห็นที่มีต่อ ACCCRN) ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำเป็น Booklet สำหรับเก็บเป็นที่ระลึก และในความทรงจำสำหรับทุกท่าน ครับ

ถอดบทเรียน "โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่"

โดย Nuk DPM-Thepha on October,05 2015 15.24

ถอดบทเรียน "โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่" ภายใต้การดำเนินโครงการ ACCCRN

Photostory การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่

โดย Nuk DPM-Thepha on May,20 2015 11.54

Photostory Intervention Project "การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่"ถอดบทเรียนจากกิจกรรม "โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว" ผ่านภาพกิจกรรม และข้อความ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การดำเนินโครงการ ACCCRN

ประมวลผลของกิจกรรมจากโครงการ "จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนฯ" ผ่านภาพกิจกรรม และข้อความ

โดย Nuk DPM-Thepha on May,09 2015 14.04

ไฟล์ PDF ประมวลบทเรียนจากโครงการ "จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่" ผ่านภาพกิจกรรม และข้อความ โดยต้นฉบับมาจาก powerpoint ของพี่ชาคริต นำไปออกแบบให้สวยงาม พิมพ์เป็นรูปเล่มทั้ง 2 พื้นที่ โดยฉบับพิมพ์เล่มกำลังส่งมาคร

ยุทธศาสตร์การรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ (Hat Yai City Climate Resilience Strategy)

โดย Nuk DPM-Thepha on December,16 2014 11.03

หนังสือ "ยุทธศาสตร์การรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ (Hat Yai City Climate Resilience Strategy)" ภายใต้การดำเนินโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองหาดใหญ่ (Asian Cities Climate Change Resilience Network: ACCCRN Hatyai)

The impact of a global temperature rise of 4 °C (7 °F) in South East Asia

โดย Nuk DPM-Thepha on May,23 2013 15.02

The impact of a global temperature rise of 4 °C (7 °F) in South East Asia

โครงการ “การรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่ โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชน”

โดย Nuk DPM-Thepha on May,23 2013 14.57

เนื้อหา (ไฟล์ scan) โครงการ โการรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่ โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชนโ ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2555 (Thailand Public Service Award 2012) โดย เทศบาลนครหาดใหญ่ ประเภท รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการ

เอกสารชุดความรู้โครงการวิจัย "ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก"

โดย Nuk DPM-Thepha on May,22 2013 11.51

เอกสารชุดความรู้ที่มีประโยชน์ โครงการวิจัย "ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก" จ.อุบลราชธานี โดย กาญจนา ทองทั่ว และคณะ

27 items(1/3) 2 3 Next » Last »|