เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

Hatyai City Climate Change

โครงการ “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และศักยภาพแก่เมืองในการดำเนินการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของเมือง

กระบวนการดำเนินโครงการ

 • การตั้งคณะทำงานระดับเมือง
 • การแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นในเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศของเมือง (Climate Model) โดยการสนับสนุนข้อมูลจาก SEA START
 • การประเมินความเปราะบาง และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Sector Study) และการศึกษาโดยนักวิชาการเพื่อให้มีข้อมูลเชิงประจักษ์มาสนับสนุนความคิดเห็นต่างๆ
 • จัดทำแผนยุทธศาสตร์ และโครงการนำร่องที่มีความเหมาะสมกับประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว

ผู้ประสานงานโครงการประจำพื้นที่ :

สรุปการดำเนินโครงการที่ผ่านมา การคาดการณ์สภาวะอากาศของเมืองหาดใหญ่ในอนาคต ศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อเมืองหาดใหญ่ จัดทำยุทธศาสตร์ในการรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ตรงกับปัญหา/ความต้องการของพื้นที่ โดยให้ความสำคัญในประเด็น “การเรียนรู้ การปรับตัว และรับมือกับอุทกภัย” การดำเนินโครงการนำร่อง : โครงการเครือข่ายบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา การนำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก RF การขยายแนวคิดเพื่อการให้การเกิดบริหารจัดการลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาอย่างยั่งยืน

ผลการศึกษาจากการดำเนินโครงการ 1.การคาดการณ์สภาวะอากาศของเมืองหาดใหญ่ :

1  บูรณาการแผนงานสู่ภาคีในระดับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา มุ่งสู่กลไกการจัดการน้ำระดับชาติ 2 ระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการรับมือ/ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสี่ยง/เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในด้านทรัพยากรน้ำ
4 พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเชิงอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 สร้างกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ ในการรับมือ/ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งระดับพื้นที่ และระดับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา


วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
 2. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเตือนภัยที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
 3. เพื่อสร้างตัวแบบ ในการจัดการและรับมือกับอุทกภัยโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนที่เปราะบาง เพื่อให้สามารถรับมือและดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 1. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย www.tei.or.th
 2. www.thaicity-climate.org
 3. www.hatyaicityclimate.org (อยู่ระหว่างการจัดทำ)
 4. ส่วนช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครหาดใหญ่
 5. 089-4688030 ผู้ประสานงานโครงการประจำพื้นที่