เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

แสดงภาพวันที่ จำนวนภาพใหญ่ จำนวนภาพเล็ก

 • 20:47 น.

 • 20:32 น.

 • 20:17 น.

 • 20:02 น.

 • 19:47 น.

 • 19:32 น.

 • 19:17 น.

 • 19:02 น.

 • 18:47 น.

 • 18:32 น.

 • 18:17 น.

 • 18:02 น.

 • 17:47 น.

 • 17:32 น.

 • 17:17 น.

 • 17:02 น.

 • 16:47 น.

 • 16:32 น.

 • 16:17 น.

 • 16:02 น.

 • 15:47 น.

 • 15:32 น.

 • 15:17 น.

 • 15:02 น.

 • 14:47 น.

 • 14:32 น.

 • 14:17 น.

 • 14:02 น.

 • 13:47 น.

 • 13:32 น.

ระดับตลิ่งจันทร์วิโรจน์ +9.00 ม.รทก. ระดับน้ำล้นเข้าถนนใต้ช่องลอดสะพานรถไฟจันทร์วิโรจน์ +7.20 ม.รทก.