เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏

สถานที่ : เมืองเชียงราย

วันที่ : 5 มีนาคม 2557 - 7 มีนาคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้ดำเนินโครงการ “เครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:ACCCRN” ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ (The Rockefeller Foundation) และ “โครงการเสริมสร้างการรับมือของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:M-BRACE” ได้รับการสนับสนุนจาก USAID โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเสริมสร้างให้เมืองมีศักยภาพและเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้เพื่อให้เมืองเครือข่าย ได้ร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และได้ลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงาน ทางโครงการ ACCCRN จึงได้กิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเมืองเครือข่าย ในวันที่5 - 7 มีนาคม 2557 ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเชียงราย (กำหนดการและรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์แนบ) ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการกลายเป็นเมือง(Urbanization) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) และทรัพยากรน้ำ (Water) โดยทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้เชิญตัวแทนจากเมืองเครือข่าย ได้แก่ เมืองหาดใหญ่ เมืองอุดรธานี เมืองภูเก็ต และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในส่วนของตัวแทนเมืองหาดใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว คือ 1 คุณพฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ 2 คุณสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานคณะทำงาน ACCCRN หาดใหญ่ และประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา 3 คุณสันติ จันทโณ รองประธานคณะทำงาน และรองนายกเทศมนตรีตำบลพะตง 4 คุณดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์ เลขานุการคณะทำงาน และผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ทน.หาดใหญ่ 5 คุณสมภพ วิสุทธิศิริ คณะทำงาน และนักอุตุนิยมวิทยาชำนาญการ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก 6 คุณสมพร เหมืองทอง รองเลขานุการคณะทำงาน และนักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลนครหาดใหญ่ 7 รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย 8 ดร.จเร สุวรรณชาต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย Nuk DPM-Thepha เมื่อ 5 มี.ค. 2557 09:54 น.