เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "Little Bear" (จำนวน 3 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2557
Little Bear โครงการวางระบบเตือนภัยลุ่มน้ำกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
- - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2557
Little Bear Business sectorโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
11 - กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2556
Little Bear การจัดทำแบบจำลองสถานการณ์การพัฒนาเมืองโปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
1 - กำลังดำเนินโครงการ

รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ