เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว (งานบริหารจัดการ)

ประชุมคณะทำงานฯ

21 เมษายน 2557 เวลา 09:00 น.
savikasavika
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานฯ

21 เมษายน 2557 เวลา 09:00 น.
savikasavika
รายงานจากพื้นที่
Project owner

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)

10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:00 น.
savikasavika
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN (ก.พ.57)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HY

15 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
savikasavika
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HYประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HY
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HYประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN -HY

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.)

15 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
savikasavika
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.)ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.)
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.)ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.)
 • photo ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.)ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (ก.ค.)

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

นักศึกษาดูงาน

11 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:00 น.
savikasavika
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo นักศึกษาดูงานนักศึกษาดูงาน
 • photo นักศึกษาดูงานนักศึกษาดูงาน
 • photo นักศึกษาดูงานนักศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (มิ.ย.)

14 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00 น.
savikasavika
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 27 คน
 2. ผลการดำเนินงานของโครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต และผังชุมชนฯ
 3. ผลการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่
 4. ข้อเสนอแนะของกิจกรรมต่าง ๆ
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "อัพเดทความก้าวหน้าผ่านเว็บไซต์"

22 พ.ค. 2556 เวลา 10.00-12.00 น.
savikasavika
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานกลางโครงการ ACCCRN

15 พ.ค. 2556 เวลา 09:00 น.
Little BearLittle Bear
รายงานจากพื้นที่
 • photo
 • photo
 • photo บันทึกบันทึก
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิชอบแต่ละแผนงานรายงานความก้าวหน้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานเข้าร่วมประมาณ 27 คน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00