เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

Topic List

27 items(1/3) 2 3 Next » Last »|
Submitted by Nuk DPM-Thepha on 6 ต.ค. 58 09:02

Booklet โครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ ซึ่งเป็นการสรุป/รวบรวมข้อมูลต่างจากโครงการ (ผล ภาพ กิจกรรม และที่สำคัญ คือ ความเห็นที่มีต่อ ACCCRN) ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำเป็น Booklet สำหรับเก็บเป็นที่ระลึก และในความทรงจำสำหรับทุกท่าน ครับ

Submitted by Nuk DPM-Thepha on 5 ต.ค. 58 15:24

ถอดบทเรียน "โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่" ภายใต้การดำเนินโครงการ ACCCRN

Submitted by Nuk DPM-Thepha on 20 พ.ค. 58 11:54

Photostory Intervention Project "การรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีภัยพิบัติน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่"ถอดบทเรียนจากกิจกรรม "โครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว" ผ่านภาพกิจกรรม และข้อความ ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การดำเนินโครงการ ACCCRN

Submitted by Nuk DPM-Thepha on 9 พ.ค. 58 14:04

ไฟล์ PDF ประมวลบทเรียนจากโครงการ "จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชน เพื่อการรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่" ผ่านภาพกิจกรรม และข้อความ โดยต้นฉบับมาจาก powerpoint ของพี่ชาคริต นำไปออกแบบให้สวยงาม พิมพ์เป็นรูปเล่มทั้ง 2 พื้นที่ โดยฉบับพิมพ์เล่มกำลังส่งมาคร

Submitted by Nuk DPM-Thepha on 16 ธ.ค. 57 11:03

หนังสือ "ยุทธศาสตร์การรับมือของเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ (Hat Yai City Climate Resilience Strategy)" ภายใต้การดำเนินโครงการเครือข่ายเมืองในเอเชียเพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมืองหาดใหญ่ (Asian Cities Climate Change Resilience Network: ACCCRN Hatyai)

Submitted by Nuk DPM-Thepha on 23 พ.ค. 56 15:02

The impact of a global temperature rise of 4 °C (7 °F) in South East Asia

Submitted by Nuk DPM-Thepha on 23 พ.ค. 56 14:57

เนื้อหา (ไฟล์ scan) โครงการ โการรับมืออุทกภัยเมืองหาดใหญ่ โดยการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และชุมชนโ ที่ได้รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2555 (Thailand Public Service Award 2012) โดย เทศบาลนครหาดใหญ่ ประเภท รางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการ

Submitted by Nuk DPM-Thepha on 22 พ.ค. 56 11:51

เอกสารชุดความรู้ที่มีประโยชน์ โครงการวิจัย "ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก" จ.อุบลราชธานี โดย กาญจนา ทองทั่ว และคณะ

27 items(1/3) 2 3 Next » Last »|