เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม Business sector
ภายใต้โครงการ โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 ก.ย. 57 คุยทีมเล็ก วางแผนการดำเนินงาน คก.ร่วมภาคเอกชน 0 0.00 -
24 ก.ย. 57 ร่วมคุยกับ ผอ.ดิเรกฤทธิ์ 0 0.00 -
25 ก.ย. 57 คุยร่วมกับคุณกฤษฎ์ ประธานราษฏร์นิกร 0 0.00 -
1 ต.ค. 57 เวทีคณะทำงานเครือข่ายโรงแรม(ชุดเล็ก) 0 0.00 -
7 ต.ค. 57 เวทีพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงแรม 0 0.00 -
22 ต.ค. 57 ประชุมคณะทำงานชุดเล็ก โครงการร่วมภาคเอกชน ฯ (เตรียมข้อมูลติดตั้ง CCTV) 0 0.00 -
28 ต.ค. 57 คุยทีมเล็ก BS หารือเรื่องกล้อง CCTV 0 0.00 -
29 ต.ค. 57 ทีม BS ชุดเล็กสำรวจจุดติดตั้ง CCTV 0 0.00 -
7 พ.ย. 57 ทีมคุณภูเบศติดตั้งกล้อง CCTV ที่เหล็กใต้ 0 0.00 -
10 พ.ย. 57 ทีมคุณภูเบศติดตั้งกล้อง CCTV ที่หน้าเทคนิค 0 0.00 -
8 ธ.ค. 57 ประชุมคณะทำงาน Business Sector(เครือข่ายโรงแรม) 0 0.00 -
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 13:50 น.