การอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้โปรแกรม IFAS ในการพยากรณ์อุทกภัย

 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.

เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2557 ACCCRN ได้ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ และ กรมชลประทาน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม IFAS ในการพยากรณ์อุทกภัย ซึ่งอยู่ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่วมโดยการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Development flood modeling system) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาระบบการพยากรณ์อุทกภัยเมืองหาดใหญ่ และเพื่อพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 3 วัน และประเมินการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ด้านการพยากรณ์อุทกภัยเมืองหาดใหญ่แก่ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา  การอบรมดังกล่าวมีหลาย ๆ หน่วยงานให้ความสนใจส่งบุคลากรเข้าร่วม ซึ่งในครั้งต่อไปจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม HEC-RAS ในการพยากรณ์อุทกภัย และการใช้งานระบบพยากรณ์อุทกภัยโดยการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา โดยเฉพาะเมืองหาดใหญ่