การจัดทำจัดทำกรอบสาระท้องถิ่นสำหรับหลักสูตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เทศบาลนครหาดใหญ่

 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.
 • photo , x pixel , 0 bytes.

การจัดทำกรอบสาระท้องถิ่นสำหรับหลักสูตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการที่ทาง คณะทำงาน ACCCRN ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการรับมือภัยพิบัติในมิติต่าง ๆ แล้ว ทางคณะทำงานหลักสูตรท้องถิ่นจึงพิจารณากันว่าควรดำเนินการใน 4 กลุ่มสาระก่อนอันได้แก่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,สังคมฯ,สุขศึกษาฯ และการงานอาชีพฯ จึงได้จัดทำกรอบสาระท้องถิ่นดังกล่าวขึ้นในวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2557 จำนวน 4 กลุ่มสาระ โดยจะมีการการนำเสนอกรอบสาระท้องถิ่นในทีประชุมคณะทำงาน หลักสุตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาในวันที่ 14 สิงหาคม 2557