เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การจัดทำจัดทำกรอบสาระท้องถิ่นสำหรับหลักสูตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เทศบาลนครหาดใหญ่

 • photo , 719x1080 pixel , 104,833 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 121,987 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 148,195 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 139,917 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 149,532 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 141,228 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 147,739 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 161,321 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 132,986 bytes.
 • photo , 1152x768 pixel , 163,587 bytes.

การจัดทำกรอบสาระท้องถิ่นสำหรับหลักสูตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา เทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการที่ทาง คณะทำงาน ACCCRN ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการรับมือภัยพิบัติในมิติต่าง ๆ แล้ว ทางคณะทำงานหลักสูตรท้องถิ่นจึงพิจารณากันว่าควรดำเนินการใน 4 กลุ่มสาระก่อนอันได้แก่ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์,สังคมฯ,สุขศึกษาฯ และการงานอาชีพฯ จึงได้จัดทำกรอบสาระท้องถิ่นดังกล่าวขึ้นในวันที่ 9 - 10 สิงหาคม 2557 จำนวน 4 กลุ่มสาระ โดยจะมีการการนำเสนอกรอบสาระท้องถิ่นในทีประชุมคณะทำงาน หลักสุตรท้องถิ่นรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาในวันที่ 14 สิงหาคม 2557