เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

จาก ACCCRN สู่ SCCCRN

 • photo , 960x722 pixel , 79,953 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 82,848 bytes.
 • photo , 1317x640 pixel , 71,101 bytes.
 • photo , 540x960 pixel , 33,326 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 65,958 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 90,880 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 81,331 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 34,387 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 80,658 bytes.
 • photo , 467x960 pixel , 23,947 bytes.
 • photo , 960x719 pixel , 74,016 bytes.

"จาก ACCCRN สู่ SCCCRN"

เขียนโดย ชาคริต โภชะเรือง

พัฒนาการจากAsian Cities Climate Change Resilience Network มาสู่มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จังหวะก้าวต่อไปจะเป็นอย่างไร

ในฐานะที่มีส่วนร่วมคนหนึ่งผมมีความเห็นดังนี้ครับ

๑.จุดเด่นที่ควรรักษาและพัฒนาต่อก็คือ การคิดเชิงระบบมากกว่าแค่ทำงานเฉพาะกิจ หรือแยกส่วนทำเฉพาะตนกระบวนการทำงานร้อยเรียงภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยมีภาคเอกชนใช้ทักษะการบริหารจัดการ ภาคประชาสังคมนำกระบวนการ ภาควิชาการนำความรู้มาใช้ ควบคู่กับหน่วยงานภาครัฐทั้งระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง ความรู้ที่แต่ละคนมีเมื่อมารวมกันทำให้เกิดพลังและลดช่องว่างที่ภาครัฐยังทำได้ไม่เต็มที่

๒.สร้าง Platform พื้นฐานทั้งเว็บไซต์ www.hatyaicityclaimate.org App: hatyaicityclimate เฟชบุ๊ค กลุ่ม line ลุ่มน้ำต่างๆ นำเครื่องมือที่ภาครัฐมีอยู่แต่แยกส่วนจากกัน รวมถึงเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น CCTV ที่วัดระดับน้ำ มานำเสนอให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ภาพ และมีการผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร งานวิจัย และเป็นช่องทางให้เครือข่ายภาคส่วนต่างๆมาทำงานร่วมกัน ผลการทำงานอย่างต่อเนื่องมาหลายปีทำให้ในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักหรือหน้าฝน จะมีประชาชนเรือนแสนคนเข้าถึง ซึ่งระบบปกติของหน่วยงานต่างๆที่มี ยังไม่สามารถสร้างความรับรู้และการเข้าถึงได้ง่าย

๓.ช่วงแรกดำเนินการได้อย่างราบรื่นโดยความลงตัวขององค์ประกอบคณะทำงานและแนวคิดที่ตอบโจทย์การบูรณาการและมีงบประมาณจากมูลนิธิรอกกีเฟลเลอร์มาอำนวยความสะดวก มีการเติมเต็มมุมมองระดับสากลจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และเครือข่าย เมื่อมาเป็นมูลนิธิเครือข่ายเมืองฯ ความร่วมมือดังกล่าวจำเป็นต้องปรับตัวใหม่อีกรอบ
ร่วมมือกันทำอะไรบ้าง? ๓.๑ สนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยเน้นการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆที่ดำเนินการอยู่แล้ว มาใช้ Platform เดียวกัน ทำงานทุกช่วงฤดูกาล ไม่เน้นเฉพาะหน้าฝนเช่นเดิม

๓.๒ ประสานความร่วมมือในลักษณะที่ทุกฝ่าย win win โดยประโยชน์สุดท้ายสู่ประชาชน การเปิดพื้นที่ทั้งความคิด กระบวนการ เทคนิค เทคโนโลยี ความรู้ ความสัมพันธ์เช่นนี้นำโดยภาคเอกชน ประชาสังคม ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปถักทอเชื่อมโยงกับหน่วยงานรัฐส่วนภูมิภาค ทำงานอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาเชิงระบบในแต่ละด้าน โดยมีมูลนิธิฯทำหน้าที่อำนวยการ ประสานงานจะช่วยเติมเต็มการทำงานปกติได้อย่างลงตัว เกิดรูปแบบ(Model)ตัวอย่างในระดับภูมินิเวศที่ใช้พื้นที่เป็นฐานสามารถขยายผลได้ไม่ยาก

๓.๓ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ สร้างกระบวนการจัดการความรู้ สร้างความร่วมมือ ระดมทุน ลดทอนช่องว่างการทำงานที่มี พร้อมกับสร้างเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชน ๔.๐โดยใช้Platform เดียวกัน

๔.ส่วนปีนี้จะมีอะไรใหม่บ้าง วันนี้ทีมเล็กมาหารือออกแบบงานกัน จะปรับหน้าตาเว็บไซต์ พัฒนาช่องทางสื่อสารใหม่ๆ เช่น live สดจากหน่วยงานต่างๆ รายงานข้อมูล สถานการณ์ที่จะใกล้ชิดกันมากขึ้น หรือแนะนำความรู้พื้นฐานให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น และผลจากการขยายคลองร.๑ ทำให้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าโดยใช้การคำนวณความสัมพันธ์การไหลของน้ำจากต้นน้ำมาสูุ่เมืองหาดใหญ่เปลี่ยนแปลงไปจากความเดิม จำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลใหม่

หลายปีมานี้หาดใหญ่เงียบสงบไม่เกิดภัย จนหลายคนตั้งคำถามว่า หาดใหญ่น้ำจะไม่ท่วมอีกแล้วใช่หรือไม่ หน่วยงานที่รับผิดชอบเริ่มย่อหย่อนการเตรียมความพร้อมลงไปตามลำดับ

ต่อให้ขยายคลองร.๑ ไปอีกเท่าไร ก็คงเป็นเพียงมาตรการหนึ่งที่จะสร้างความอุ่นใจ ส่วนน้ำจะไม่ท่วมอีกหรือไม่ ผมคิดว่าหลายคนคงมีคำตอบในใจ

Relate topics

Comment #1
yrpidfpd (Not Member)
Posted @24 ธ.ค. 63 02:29 ip : 110...30

1

Comment #2
yrpidfpd (Not Member)
Posted @24 ธ.ค. 63 02:30 ip : 110...30

1

Comment #3
yrpidfpd (Not Member)
Posted @24 ธ.ค. 63 02:30 ip : 110...30

1

Comment #4
yrpidfpd (Not Member)
Posted @24 ธ.ค. 63 02:30 ip : 110...30

1

« 2626
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
 • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
 • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง