เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

"งานSCCCRN กับการพัฒนาเมืองหาดใหญ่"

by punyha @13 ม.ค. 65 12:41 ( IP : 171...250 ) | Tags : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
  • photo  , 960x720 pixel , 101,220 bytes.
  • photo  , 1477x1108 pixel , 107,197 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 72,314 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 57,887 bytes.
  • photo  , 960x720 pixel , 63,900 bytes.

"งานSCCCRN กับการพัฒนาเมืองหาดใหญ่"

สรุปผลการหารือเบื้องต้นการทำงานร่วมกันกับทน.หาดใหญ่ วันที่13 มกราคม 2565 เวลา 9.10-10.00 น. ณ ห้องรับรอง ทน.หาดใหญ่

คุณสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นำทีมประกอบด้วยคุณสมโชติ คุณสมภพ-ศูนย์อุตุฯ อำมาตย์-ปภ.เขต 12 คุณภูเบศ คุณชาคริต-มูลนิธิชุมชนสงขลา เป็นตัวแทนเครือข่ายSCCCRN เข้าไปสวัสดีปีใหม่ และนำเสนองานของ ACCCRN ที่ดำเนินการร่วมกับทน.หาดใหญ่ที่ผ่านมา และบอกวัตถุประสงค์ที่เข้าพบเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการทำงานต่อยอดงานเดิมที่ทำไว้ ยกระดับการทำงานร่วมกันต่อไป

คุณสมพร ได้เสนอการพัฒนาเมืองหาดใหญ่ใน 3 เรื่องสำคัญอีกด้วย คือ การยกระดับสถานีรถไฟ/ระบบโลจิสติกส์ของเมือง ความร่วมมือกับหัวเหว่ยสร้างเมืองใหม่เป็นเมืองตัวอย่าง นำระบบ AI มาทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับสมาร์ทซิตี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ SCCCRNจะอยู่ในด้านสิ่งแวดล้อม

นายกสาคร ทองมุณี เห็นด้วยและยินดีที่จะทำงานร่วมกัน ให้โจทย์ทีมกลับมาคิดและนัดหมายทีมงานเทศบาลหารือการทำงานต่อไป

โดยสรุปขั้นตอนดำเนินการหลังจากนี้

1)ทีมร่วมกำหนดกรอบ/ยุทธศาสตร์ของ SCCCR์Nและเครือข่าย โดยนำแนวทาง COP 26 (ผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26)มาปรับใช้บวกกับวิเคราะห์เมืองหาดใหญ่ ค้นหาช่องว่างระบบเมืองที่ยังเป็นปัญหาร่วม แนวทางจัดทำ SMARTCITY(โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม) และทุนเดิม นัดหมายอ.ธนิตและทีมและเครือข่าย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ Zoom ร่วมกำหนดแนวทางดำเนินการ

2)นัดหมายทีมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เครือข่าย ทน.หาดใหญ่ ทีม SCCCRN มานำเสนอรายละเอียดกรอบคิด แนวทาง กิจกรรม ให้ได้ข้อสรุปแนวทางที่จะทำร่วมกัน