การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในบริบทเชิงพื้นที่

by Little Bear @23 พ.ค. 55 09:01 ( IP : 122...67 ) | Tags : ความรู้ , E-Book
photo  , x pixel , 0 bytes.

ผู้เขียน: ณรงค์ คงมาก , ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ , ศุภกร ชินวรรณโณ , รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี

พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2555

เอกสารประกอบการเวที Global Warming Forum ครั้งที่ 3 ปีที่ 3 (เวทีสัญจร นครศรีธรรมราช)

มีหัวข้อเรื่อง

  • "ชุมชนกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ บทเรียนจากพื้นที่และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย" โดย คุณศุภกร ชินวรรณโณ จากศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  • "ปรับตัว/รับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติในเชิงพื้นที่ โดย ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจและคุณวิทยา อาุวุธเพชร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • "การปรับตัวทางภาคการเกษตรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" โดย รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี คณะทรัยพากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  • "เกษตรกรชาวสวนผลไม้-ชาวนาในจังหวัดนครศรีธรรมราชต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ" โดยคุณณรงค์ คงมาก โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการการจับความรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ดาวน์โหลดไฟล์ฉบับสมบูรณ์

Relate topics